Uddannelse/kompetancer

Sydmarksgården har fortløbende 2 ssh-elever i plejen og 1 assistentelev i dagcentret.

Vi samarbejder med uddannelseskoordinatoren i Assens kommune og har løbende supervision i dialogen med denne.

Fastansat personale har alle uddannelse og der følges kontinuerligt op med fagrelaterede kurser externt eller internt. 

Alle har været på interne samarbejdsdage i den anerkendende kommunikations betydning for trivsel og vækst.

 

Funktionsbeskrivelse for afdelingsleder i plejeafdelingen.

Organisatorisk placering: Plejeafdelingen.

Nærmeste overordnede: Forstanderen. 

Krav til erfaring:

Erfaring indenfor området med pleje og omsorg til ældre.

Erfaring med vagtplanlægning som ansvarsområde.

Kendskab til og erfaring med kommune datas vagtplansystem.

Skal selvstændigt kunne tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, samt udføre grundlæggende sygeplejeopgaver.

Krav til personlige egenskaber:

Vilje og evne til samarbejde.

Vilje og evne til, i samarbejde med de øvrige medarbejdere og forstanderen, at skabe og opretholde gode og sunde arbejdsvilkår.

Fleksibel, omstillingsparat, stabil, engageret og udviklingsorienteret.

Evne til at tilrettelægge arbejdet, prioritere og bevare overblikket, samt møde udfordringer som muligheder.

Skal besidde gennemslagskraft.

Være fysisk og psykisk robust.

Ansvars - og kompetenceområde:

Medansvarlig for at plejen i afdelingen er i overensstemmelse med Sydmarksgårdens målsætning og Danske Diakonhjems menneskesyn og værdigrundlag.

Ansvarlig for formidling af informationer til og fra plejehjemmets leder, samt orientere om forhold vedrørende eget arbejdsområde. 

Sikre dokumentation og kvalitetsudvikling i afdelingen.

Medansvarlig for elevuddannelsen.

Ressourceperson og sparringspartner for plejepersonalet.

Medansvarlig for videregivelse af oplysninger angående beboerne til de øvrige afdelinger.

Stillingens øvrige opgaver:

Deltage i orienteringsmøder med ledergruppen.

Deltage i andre møder og udvalg.

Ansvarlig for introduktion, oplæring og uddannelse af plejens personale.

Deltage i øvrige forefaldende opgaver.

 

 

Funktionsbeskrivelse for sygeplejerske: 

Organisatorisk placering: Plejeafdelingen

Nærmeste overordnede: Forstanderen.

Krav til erfaring:

Erfaring indenfor området med pleje og omsorg til ældre.

Krav til personlige egenskaber:

Vilje og evne til samarbejde.

Fleksibel, omstillingsparat, engageret og udviklingsorienteret.

Evne til at tilrettelægge arbejdet, prioritere og bevare overblikket, samt møde udfordringer som muligheder.

Vilje og evne til at arbejde tværfagligt.

Vilje og evne til at vejlede og undervise det øvrige personale. 

Ansvars-og kompetenceområde:

Medvirke til at plejen i afdelingen er i overensstemmelse med Sydmarksgårdens målsætning og Danske Diakonhjems menneskesyn og værdigrundlag.

Ressourceperson og sparringspartner for plejepersonalet.

Medansvarlig for sikring af den sygeplejefaglige kvalitet i plejen.

Medansvarlig for at den pleje, der tilbydes beboerne, koordineres og iværksættes ud fra et helhedssyn på beboeren.

Medvirke til at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov, og at relevante data herom fremgår af " beboerbogen ".

Medvirke til sikring af dokumentation og kvalitetsudvikling.

Ansvarlig for at egen faglige viden er up to date.

Medvirke til at medicinliste og kontinuationsark til lægenotater er a,jourført.

Sikre at de nødvendige sygeplejeartikler rekvireres.

Varetage kompleks sygepleje i tæt samarbejde med det øvrige plejepersonale.

Medansvarlig for videregivelse af oplysninger ang. beboerne til de øvrige afsnit.

Medansvarlig for at ressourcerne udnyttes optimalt, det være sig både menneskeligt og økonomisk.

Stillingens øvrige opgaver:

Deltage i møder og andre relevante samarbejdsmæssige sammenhænge.

Deltage i introduktion, oplæring og uddannelse af det øvrige plejepersonale.

Deltage i øvrige forefaldende opgaver.